Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 26 wrzesień 2017

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 14 września 2017 roku.

Informuje się, że w dniu 14 września 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 14 września 2017 roku1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 6.06.2017 roku.
4.   Tematyka:

Komisja SSP - „Oświata”
a) przegląd i działalność szkół i przedszkola - ref. dyrektorzy placówek oświatowych,
b) kółka zainteresowań oraz działalność świetlic szkolnych - ref. j.w.

Komisja ITR:
a) ocena realizacji remontów w placówkach oświatowych - ref. dyr. placówek oświatowych.
b) stan realizacji inwestycji - ref. Zastępca Wójta,
c) „Akcja zima 2017/2018” - ref. Dyrektor GZGK.

5. Zaopiniowanie spraw – Komisja ITR   - ref. Zastępca Wójta:
a) sprzedaży działek przy ul. P. Musioła w drodze przetargu,
b) nabycia działki pod drogę – ul. Goplany,
c) nabycia działki pod remizę OSP przy ul. Krakusa,
d) nieodpłatnego nabycia mienia w porozumieniu z miastem Wodzisławiem Śl.

6. Zaopiniowanie pism powodujące zmiany w budżecie gminy na 2017 rok:
a) pismo Pionu ITR - Os. Kolorowe 13, kwota 2.712,18 zł,
b) pisma Pionu SSP - wpłata od uczestników koloni, kwota 7.980,00 zł,
c) Pionu SSP  - zwiększenie budżetu w dziale 854 na stypendia Wójta Gminy, kwota 10.000,00 zł,
d) pismo UKS „Samson Marklowice” i SP 1 - zakup sprzętu sportowego, kwota 9.000,00 zł,
e) pisma GZGK- przeniesienie między działami, kwota 2.325,00 zł,
f) pismo GZGK - przeniesienie między działami, kwota 15.000,00 zł,
g) pismo GZGK - dot. wydatków inwestycyjnych i bieżących dla GZGK.

7. Zaopiniowanie projetów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Marklowice a Gminą Mszana w sprawie - budowy drogi dojazdowej - ref. Zastępca Wójta,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice – ref. jw.
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice – ref. j.w.

8. Do wiadomości:
a) Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Marklowice za I półrocze 2017 roku.

9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz komisji Spraw Społecznych w dniu 6 czerwca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 roku, o godz. 16.00 -w budynku Urzędu Gminy Marklowice, (sala 204), odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 9.05.2017r.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice.

b) przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie:

a) dzierżawy rolnej działki – pismo p.Nitner, zam. ul. Kilińskiego.

b) wykonania drogi będącej przedłużeniem bocznej Działkowej.

c) obniżenia stawki czynszu – APTEKA MEDIKOR.

6. Wyrażenia opinii w sprawie: kursów autobusowych linii 218.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz komisji Spraw Społecznych w dniu 9 maja 2017 r.

Informujemy, że w dniu 9 maja 2017 o godz. 16.00; w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice,

odbędzie się posiedzenie komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych   Rady Gminy Marklowice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z poprzednich komisji. 

4. Temat: Przedstawienie Sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 r.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 r. oraz Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

b) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

6. Akcja Lato 2017 – letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

7. Informacja na temat organizacji Dni Marklowic.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00,  w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice, odbędzie się posiedzenie komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice.

Temat wiodący: Szkody górnicze.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji  SSP i   ITR z dnia 23 marca 2017 r.

4 . Tematyka:

4.1. Szkody górnicze – spotkanie z przedstawicielami kopalni Jankowice i Marcel.

4.2. Podsumowanie „Akcji zima”.

5.  Zaopiniowanie sprawy:

a) sprzedaży działek przy ul. P. Musioła oraz ul. Jankowickiej (na terenie SAG),

b) wprowadzenia stawki czynszu dla gruntów pod obiekty w budowie, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

6. Rozpatrzenie pisma w sprawie:

a) zgłaszania kadydatów na członków Rady Nadzorczej PWiK w Wodzisławiu Śl.

7. Do wiadomości: Uchwała Gminy Kobiór w sprawie: poprawy jakości powietrza.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 23 marca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2017r.,  o godz. 16.00 w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice, odbędzie się posiedzenie komisji Spraw Społecznych oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR w miesiącu lutym b.r.

4 . Temat:  Gminna Biblioteka Publiczna.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2016 r.”

b) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.

c) określenia gatunków drzew, do których nie stosuje się przepisów art.83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz okreslenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

6. Rozpatrzenie pisma mieszkańców w sprawie :

a) placu zabaw na os. Kolorowym 13 – z dn. 06.03.2017r.

b) uzupełnienia oświetlenia na ul. Astrów i ul. Kilińskiego.

c) wykreślenia przez Gminę prawa służebności drogowej - wniosek p. St. i Krystyny Luks.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 7

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00