Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
sobota 13 luty 2016

Od marca "Rodzina 3 plus" z 50% ulgą

Po roku MZK zawiesza obowiązywanie ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wprowadził w styczniu 2015 roku. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać członkowie tych rodzin, którzy nie przekroczyli 20 roku życia. Okazało się, że koszty z tym związane są zbyt duże. W tegorocznym budżecie MZK może zabraknąć nawet milion złotych. Stąd decyzja Zarządu Związku (podjęta 29 stycznia) o zawieszeniu ulgi i wprowadzeniu od marca 50% opłaty za przejazdy. W praktyce ulga przestanie obowiązywać, ponieważ zdecydowana większość osób korzystających z dotychczasowych przywilejów płaciłaby połowę za przejazdy komunikacją miejską już teraz.

Czytaj więcej: Od marca "Rodzina 3 plus" z 50% ulgą

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2016 rok.

W bieżącym roku Gmina Marklowice uruchamia Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Program ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji pochodzących ze spalania w kotłach centralnego ogrzewania niskiej jakości paliw, poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne niskoemisyjne.
Uruchomienie programu jest uzależnione od chęci uczestnictwa w nim mieszkańców Gminy Marklowice. Planuje się uruchomienie programu w przypadku wpłynięcia od 30 do 50 wniosków od właścicieli nieruchomości. W przypadku większej ilości niż 50 chętnych będzie obowiązywała kolejność wpływu wniosku z preferencją dla osób planujących zabudowę kotła gazowego. Dla pozostałych powstanie lista rezerwowa.

Czytaj więcej: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2016 rok.

Drugie spotkanie z Mieszkańcami

UGM 07738 lutego w auli marklowickiego Gimnazjum odbyło się drugie spotkanie Wójta z mieszkańcami. Spotkanie miało na celu przybliżenie tematów związanych z funkcjonowaniem gminy, a głównym motywem było zachęcenie właścicieli budynków do współpracy przy ograniczeniu niskiej emisji oraz utylizacji ścieków w przydomowych oczyszczalniach. Na wstępie pokazano film promocyjny, w którym przedstawiciele różnych gminnych środowisk wyrażali swe opinie o funkcjonowaniu gminy od chwili jej reaktywacji do teraz. Następnie Wójt przedstawił sytuację demograficzną w gminie od roku 1995 do dziś. Omówił jakie inwestycje zrealizowano w gminie od początku jej powstania, przy jakim udziale środków zewnętrznych w tym pochodzących z Unii Europejskiej i jakie inwestycje zaplanowane są do realizacji. Naświetlił też zebranym problemy związane z reformą oświaty. Zasygnalizował też jakie zadania gmina będzie musiała wykonać w związku z programem 500+. UGM 0784Wójt przypomniał zebranym, że od początku roku gmina udostępniła lokal, w którym udzielane są bezpłatne porady prawne, prosił, by zapoznać się na stronie internetowej gminy kto może tych porad zasięgnąć. Kolejnym tematem było zapoznanie przybyłych mieszkańców z systemem ścieżek rowerowych przebiegających przez Marklowice, czyli z tzw. Marklowickim Traktem. Przedmiotem wystąpienia Wójta były też zagadnienia związane z komunikacją i utylizacją odpadów, dotacjami do organizacji pozarządowych, imprezami gminnymi oraz programem profilaktyki zdrowotnej. Zastępca Wójta przedstawił: plany gminy Marklowice związane z jej udziałem w Lokalnej Grupie Działania (LGD) „Morawskie Wrota”, program likwidacji azbestu, program budowy mikro oczyszczalni ścieków. Poinformował również o przystąpieniu do prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po tym obszernym omówieniu zagadnień z życia gminy przyszedł czas na główny temat spotkania czyli ograniczenie niskiej emisji. Na wstępie Wójt przedstawił zagrożenia dla zdrowia związane ze spalaniem w domowych kotłach c. o. niskiej jakości paliw, a przede wszystkim ze spalania odpadów: plastiku, gumy i innych. Dalej przedstawił program dofinansowania przez gminę wymiany kotłów na ekologiczne: gazowe, olejowe, pompy ciepła oraz węglowe o wysokiej sprawności. W związku z tym, że koszt wyprodukowania jednostki (GJ) ciepła jest jak na razie najniższy w kotłach węglowych zaprezentowano zebranym jak taki kocioł funkcjonuje.UGM 0785 Niektórzy zebrani po raz pierwszy mieli możliwość zobaczenia w jaki sposób obsługuje się taki kocioł, jak zdalnie można ustawiać jego parametry grzania, a nawet jak można go zaprogramować zgodnie z prognozą pogody. Z uwagi na dużą sprawność tego typu certyfikowanych kotłów spalanie jest w nich mniejsze i lepsze niż w tradycyjnych, co zostało również pokazane. Następnie udzielano odpowiedzi na zadawane przez mieszkańców pytania. Na koniec Wójt zaprosił wszystkich zainteresowanych wymianą kotła do odwiedzania gminy, gdzie w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju udzielone zostaną im wyczerpujące informacje na temat programu wymiany źródła ciepła. Wystąpienie Wójta zostało nagrodzone oklaskami zebranych mieszkańców.

Dotacje 60% do wymiany kotłów

Wójt oraz radni Gminy Marklowice zapraszają Szanownych Mieszkańców na dwa spotkania, których głównym tematem będzie omówienie dotacji do wymiany kotłów centralnego ogrzewania i modernizacji systemów grzewczych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 lutego br. o godz. 17-tej (w poniedziałek) w Szkole Podstawowej Nr 2, drugie odbędzie się 8 lutego br. o godz. 17-tej (w poniedziałek) w Gimnazjum.Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Chałupki

DSC 0716Przy dużym zainteresowaniu, wczoraj 1-go lutego w Szkole Podstawowej Nr 2 na Chałupkach odbyło się pierwsze z zapowiadanych wcześniej spotkanie Wójta z mieszkańcami. W spotkaniu tym brali również udział radni oraz pracownicy kierownictwa gminy. W 20-to punktowym programie spotkania, przygotowanym przez Wójta, największym zainteresowaniem cieszył się program wsparcia mieszkańców w likwidacji niskiej emisji. Na ten temat mieszkańcy zadawali pytania i wywiązała się rzeczowa, merytoryczna dyskusja. Wójt zapoznał zebranych o zaawansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie oraz przekazał informację na temat stanu realizacji programu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poddał też konsultacji dalsze organizowanie górniczej "Barbórki" w Gminnej Sali Widowiskowo-Sportowej. Obecni na sali mieszkańcy chóralnie zaaprobowali dalszą organizację "Barbórek" w tym miejscu. Na pytanie Wójta, wyrazili też opinię, że w przypadku gminy Marklowice organizowanie budżetu obywatelskiego mija się z celem, ponieważ prawie wszystkie wnioski są rozpatrywane na komisjach rady i następnie realizowane bez zbędnej, skomplikowanej procedury, jaką wymagałby budżet obywatelski.

Przypominamy, że następne spotkanie odbędzie się w auli Gimnazjum w poniedziałek 8 lutego.

Stypendium Wójta

Trwa nabór wniosków na Stypendium Wójta Gminy Marklowice dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za okres od września do lutego 2015/2016.

Stypendia przyznaje się za osiągnięcia: w nauce, sporcie oraz twórcze w tym artystyczne. Za osiągnięcia twórcze, sportowe i w nauce uważa się również współudział w osiągnięciach zespołowych. Za osiągnięcia w nauce uważa się udział w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, a za osiągnięcia sportowe uważa się udział w zawodach na szczeblu minimum wojewódzkim i zajęcie od I – III miejsca

Wnioski należy składać w Pione Spraw Społecznych, pok. 307 do 29 luty 2016r.

Raport o jakości wody w IV kwartale 2015 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i kanalizacji przesyła zbiorcze zestawienie parametrów jakości wody dostarczanej swoim odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

jakosc wody IVkwartal 2015

Zasady rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum w Marklowicach na rok 2016

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjum w Marklowicach a także z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzu­pełniającym do przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Marklowice w roku szkolnym 2016/2017.

O złej jakości powietrza

W związku z występującym na terenie całego naszego województwa wysokim poziomem stężeń pyłu zawieszonego, wojewoda śląski zwrócił się z pismem na temat zagrożeń wynikających m.in. z wykorzystywaniem domowych pieców centralnego ogrzewania w niewłaściwy sposób.

Zadanie to powinno być realizowane z wykorzystaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) zorganizowanego w naszym województwie w oparciu o Zarządzenie 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Czytaj więcej: O złej jakości powietrza

Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

DSC 0688W poniedziałek 25 stycznia, tak jak co roku, z inicjatywy Wójta, w auli marklowickiego Gimnazjum spotkała się Społeczna Rada Konsultacyjna. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich działających w gminie środowisk. Wójt Tadeusz Chrószcz witając zebranych złożył członkom Rady życzenia noworoczne oraz podziękował im za bardzo dobrą współpracę w ubiegłym roku. Następnie zostały wyświetlone dwa filmy. W pierwszym „Moje Marklowice" osoby reprezentujące różne środowiska wyrażały swe opinie o Marklowicach i dokonaniach gminy od chwili jej reaktywacji do dzisiaj. Drugi film przedstawiał działania proekologiczne gminy, głównie przez pryzmat ekologicznego zasilania w ciepło budynku przedszkola publicznego poprzez pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tradycyjnie Wójt przedstawił jak w naszej gminie kształtowała się sytuacja demograficzna w minionym roku i na przestrzeni 20 lat. Nadal odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców, zarówno poprzez przewagę zameldowań nad wymeldowaniami, jak również na skutek dodatniego przyrostu naturalnego. W okresie 20-lecia liczba mieszkańców gminy wzrosła z 5064 do 5554, co świadczy o tym, że Marklowice są gminą przyjazną mieszkańcom, w której warto żyć i osiedlać się. Kolejnym tematem było omówienie zeszłorocznego budżetu i porównanie go z budżetem na ten rok.

Czytaj więcej: Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

Więcej artykułów…

  1. Harmonogram zajęć w szkołach podczas ferii 2016.
  2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry
  3. Rodzina 500+
  4. Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczno – noworoczną, rozstrzygnięty
  5. Moje Marklowice

Strona 1 z 22

 

morawskie wrota

logo euroregion silesia
mzwik

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00